วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมปิดตรวจ เรื่อง สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง

23 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา  ถมทองและนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ประชุมปิดตรวจ เรื่อง สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการบริหารความเสี่ยง ร่วมกับ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและนายมะรอเซะ ลาเม็ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประกันคุณภาพ  สำนักงานอธิการบดี  
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ รวมทั้งการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยรับตรวจ ตามข้อตรวจพบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา