วันที่ 30 เมษายน 2567 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง ตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

30 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 เมษายน 2567

นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นักตรวจสอบภายในรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาววัลวิสา ถมทองและนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง ตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ร่วมกับ นางสาวรอฮานี แวดอเลาะ และนางสาวอภิญญา ศิริไพรวัน นิติกรปฏิบัติการ
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อติดตามการควบคุมภายในและการกำกับดูแลระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา