วันที่ 30 เมษายน 2567 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง ตรวจติดตามลูกหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

30 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 เมษายน 2567

นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นักตรวจสอบภายในรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาววัลวิสา  ถมทองและนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง ตรวจติดตามลูกหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาร่วมกับ  นางสาวระวิวรรณ เพชรคูหา หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี และนางสาวประจวบ บุญแสร์ หัวหน้างานการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  เพื่อติดตามการควบคุมภายในและการกำกับดูแลติดตามลูกหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา