วันที่ 29 เมษายน 2567 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

29 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2567

นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นักตรวจสอบภายในรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  นางสาววัลวิสา  ถมทองและนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ร่วมกับ  นางสาวประจวบ บุญแสร์ หัวหน้างานการคลัง และนางสาวกุลพัชรี หนูพุ่ม เจ้าหน้าที่งานการคลัง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อติดตามการควบคุมภายในและการกำกับดูแล งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ งานการคลัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา