วันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงาน

29 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 - 28 เมษายน 2567
นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและนางสาววัลวิสา ถมทอง นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการให้มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกัน
ตลอดจนพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรจากส่วนราชการและบุคลากรกองนโยบายและแผน ส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน จากการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป จัดโดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 
เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่