วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คตส.) ได้จัดประชุม ครั้งที่ 4/2567

25 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คตส.) ได้จัดประชุม  ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยมี นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการ นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ และนางวัลนา ภู่สำลี กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการรับแจ้งเบาะแส