บุคลากร

นางโสภี เสนพงษ์
(หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (16500)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์
(นักตรวจสอบภายใน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (16500)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาววัลวิสา ถมทอง
(นักตรวจสอบภายใน)

เบอร์ติดต่อ : 073 - 299699 (16500)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์
(นักตรวจสอบภายใน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (16500)

อีเมล์ : [email protected]