วันที่ 27 ธันวาคม 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การรับ - จ่ายรายได้ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

27 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ และ นางสาวภัทรณิชา สุภัทนชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การรับ - จ่ายรายได้ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ นายธีรยุทธ์ เกณบุตร รองผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อติดตามการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการรับ - จ่ายรายได้
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 10.00 - 12.00 น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet