วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คตส.) ได้จัดประชุม ครั้งที่ 12/2566

6 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คตส.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยมี นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการ นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์, นายยรรยง ราชานนท์,นางวัลนา ภู่สำลี กรรมการ นางโสภี เสนพงษ์ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่อง ตรวจประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย งานพัสดุ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี,
คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์