วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

29 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่  29 พฤศจิกายน 2566

นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา ถมทอง
และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา