วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

28 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา  ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ  นางสาวประจวบ บุญแสร์ รักษาการหัวหน้างานการคลัง
นางสาวอานี สาแลแม ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางพัชรินทร์ ไชยแสงศรี และนางสาวสุจิตตรา จินตนะ เจ้าหน้าที่งานการคลัง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อติดตามการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เวลา 14.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา