วันที่ 26 ตุลาคม 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง กองทุนสวัสดิการพนักงามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

27 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา  ถมทองและนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ  นางสาวอานี สาแลแม ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นางพัชรินทร์ ไชยแสงศรี และนางสาวสุจิตตรา จินตนะ  เจ้าหน้าที่งานการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เพื่อติดตามการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา