วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คตส.) ได้จัดประชุม ครั้งที่ 10/2566

27 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คตส.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยมี นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการ นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์, นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์, นายยรรยง ราชานนท์, นางวัลนา ภู่สำลี กรรมการ
นางโสภี เสนพงษ์ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการควบคุมภายใน บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
         1. การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ : การประเมินภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
         2. ตรวจติดตามลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามประเด็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
         3. การดำเนินงานกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
         4. การรับ-จ่ายเงินรายได้ขอโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
         5. การบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย จากการจัดหารายได้ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
         6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566