วันที่ 6 ตุลาคม 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 10/2566

6 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ,นางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์,นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน 
ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 10/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาการมอบหมายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา