วันที่ 23 และ 26 พฤษภาคม 2566 นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรูปแบบออนไลน์

23 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 และ 26 พฤษภาคม 2566

นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรูปแบบออนไลน์
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร จันทโชติ ประธานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) เป็นวิทยากร จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา