วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่อง ตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

นางโสภี เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดตรวจ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่อง ตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับหัวหน้างานพัสดุ และบุคลากรงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา