วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ” รุ่นที่ 2

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566

นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ, เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องในอันที่จะทำให้การทำงานมีคุณภาพ
เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีความระมัดระวัง รอบคอบ และมีทักษะอย่างเหมาะสม
ในอันที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ จำนวน 12 ชั่วโมง ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร