วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2566

8 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

นางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์,  นางสาววัลวิสา ถมทองและนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ 5/2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ