วันที่ 28 เมษายน 2566 นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2566

28 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 เมษายน 2566

นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2566  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2566 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์