วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา ถมทองและนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนงาน”

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2566

นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนงาน” จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกานเฉ่า
ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา