วันที่ 19 มกราคม 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2566

นางโสภี เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง
หัวหน้างานอาคารสถานที่และบุคลากรงานอาคารสถานที่ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา