วันที่ 16 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรม ZOOM MEETING

16 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2566

นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566
โดยมี คุณนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณยรรยง ราชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,
คุณวัลนา ภู่สำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางโสภี เสนพงษ์  เลขานุการ ฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Zoom Meeting