วันที่ 13 มกราคม 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2566

13 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มกราคม 2566

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ