วันที่ 10 มกราคม 2566 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

10 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2566

นางสาววัลวิสา ถมทอง นักตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์
และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดตรวจ
เรื่อง รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับบุคลากรงานการคลัง เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ งานการคลัง
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา