วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

17 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากอาจารย์สรุพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในและได้รับอนุญาต
วุฒิบัตรสากล Certified Internal Auditor (CIA) เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา