วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม