วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 11/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ZOOM MEETING

24 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 11/2565
โดยมี คุณนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณยรรยง ราชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,
คุณวัลนา ภู่สำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางโสภี เสนพงษ์  เลขานุการ ฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวิชราลงกรณ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Zoom Meeting