วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมปิดตรวจ เรื่อง กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา  ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์
นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปิดตรวจ กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Google Meet