วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 11/2565

11 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมกับนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์
นักตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 11/2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ