วันที่ 16 มิถุนายน 2565 บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

17 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรริชา สุภัทรชัยวงค์  นักตรวจสอบภายใน  
เข้าร่วมการประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา