วันที่ 16 มิถุนายน 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2565

17 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์
นักตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/2565  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ