วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ZOOM MEETING

31 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2565
โดยมี คุณนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณยรรยง ราชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,
คุณวัลนา ภู่สำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางโสภี เสนพงษ์  เลขานุการ ฯ  เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายสุริยา  ธนัตวรานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา ,
นางสาวณัฐปภัสร์ กุลางกูร , นางสาวสุตาภัทร อดทน และนางสาวมนต์ฤดี ประกิจวัฒนากุล บุคลากรสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Zoom Meeting