วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

25 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนางสาววัลวิสา ถมทอง นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet