วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2565

24 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน
ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2565  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ