วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  และนางสาววัลวิสา  ถมทอง นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประชุมเปิดตรวจ กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการดำเนินงาน
และคณะกรรมการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยเงินสะสมรายปี เวลา 10.30 - 12.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Google Meet
และดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ณ ห้องหน่วยงานตรวจสอบภายใน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ