วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจและดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

10 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  และนางสาววัลวิสา  ถมทอง นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประชุมเปิดตรวจ การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เวลา 10.00 - 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Google Meet และดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ณ ห้องหน่วยงานตรวจสอบภายใน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ