วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์
นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
โดยมีวิทยากรเป็น อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฏิ์ เวลา​ 08.30 -​ 16.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช