วันที่ 29 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ZOOM MEETING

29 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2565

นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2565
โดยมี คุณนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณยรรยง ราชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,
คุณวัลนา ภู่สำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางโสภี เสนพงษ์  เลขานุการ ฯ  เข้าร่วมประชุม ฯ ดังกล่าว เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวิชราลงกรณ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Zoom Meeting