วันที่ 13 มกราคม 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565

14 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มกราคม 2565

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565 
พร้อมด้วย นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  นางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา  สุภัทรชัยวงค์ 
นักตรวจสอบภายใน  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ