วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2-2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Zoom Meeting

27 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2-2/2564
โดยมี คุณนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณยรรยง  ราชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,
คุณวัลนา  ภู่สำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางโสภี  เสนพงษ์  เลขานุการฯ  เข้าร่วมประชุม ฯ ดังกล่าว เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวิชราลงกรณ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Zoom Meeting