วันที่ 22 ธันวาคม 2564 บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

22 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน โดยมี อาจารย์สรุพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์
เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดโดย หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting  เวลา 08.30 - 16.30 น.