วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมและการประเมินผลการควบคุมภายใน

17 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมและการประเมินผลการควบคุมภายใน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรุพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยภาคใต้ จำนวน 128 คน
ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting  เวลา 08.30 - 17.00 น.