วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

25 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา  สุภัทรชัยวงค์  นักตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  เวลา 13.00 - 15.30 น.