วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ลงตรวจ เรื่องการเบิกจ่ายและการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

24 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 - 24  พฤศจิกายน 2564

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการลงตรวจ หน่วยงานยานพาหนะ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การเบิกจ่ายและ
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ