วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีลอยกระทง

19 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์และนางสาววัลวิสา ถมทอง นักตรวจสอบภายใน  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีลอยกระทง  ณ บริเวณสระน้ำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา