วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน วาระพิเศษ

18 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

นางโสภี เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา  สุภัทรชัยวงค์  นักตรวจสอบภายใน 
ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน วาระพิเศษ เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ