วันที่ 12 ตุลาคม 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนวาระการประชุมเพื่อเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัย

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา  สุภัทรชัยวงค์ 
นักตรวจสอบภายใน  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนวาระการประชุมเพื่อเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัย 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Google Meet  เวลา 09.30 - 12.00 น.