วันที่ 28 กันยายน 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 10/2564

28 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2564

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา  สุภัทรชัยวงค์  นักตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่  10/2564  เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา