วันที่ 27 - 28 กันยายน 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 - 2565 ในรูปแบบออนไลน์

28 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 - 28 กันยายน 2564

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 - 2565  ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
และวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ในรูปแบบออนไลน์  จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา