วันที่ 26 กันยายน 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “การตรวจสอบการทุจริต และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

26 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กันยายน 2564

นางโสภี  เสนพงษ์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา  สุภัทรชัยวงค์  นักตรวจสอบภายใน 
เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “การตรวจสอบการทุจริต และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เวลา 09.00  - 16.00 น. จัดโดย ฝ่ายตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex